Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańskuo IJHARS

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) jest centralną jednostką administracji rządowej, podległą ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

IJHARS, realizując w sposób profesjonalny i bezstronny ustawowe zadania, chroni interesy ekonomiczne konsumentów poprzez wykrywanie zafałszowań artykułów rolno-spożywczych, zapobieganie nieuczciwej konkurencji oraz promocję żywności wysokiej jakości.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych powstała na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2019, poz. 2178 ), w wyniku połączenia Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych oraz Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Szczegółowe zadania i kompetencje Inspekcji określa ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz inne akty prawne.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr 000317013/1 wg ISO 9001:2015           

Polityka Jakości IJHARS