Informacje dla rolników1. Handel detaliczny realizowany przez rolników

Znakowanie żywności wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego


Przykłady etykiet na wybrane produkty spożywcze

Poniżej zamieszczony jest link do strony internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczący handlu detalicznego rolników:

http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/rolniczy-handel-detaliczny.html
2.Informacja dla rolników prowadzących działalność w zakresie znakowania i pakowania jaj


Obowiązkowi zgłoszenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017 r., 2168) czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną oraz rolnik prowadzący działalność w zakresie znakowania i pakowania jaj, wskazany w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz 2212).

Rolnicy, którzy rozpoczęli działalność polegającą na znakowaniu i pakowaniu jaj winni dokonać zgłoszenia działalności
w dniu rozpoczęcia działalności.

Zgłoszenie działalności w zakresie pakowania i znakowania jaj oraz zaprzestania działalności należy złożyć do właściwego WIJHARS w formie pisemnej, korzystając ze wzoru formularza zamieszczonego poniżej.

Zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie znakowania i pakowania jaj należy zgłosić do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian.

Zgłoszenia w formie pisemnej należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni, ul. Polska 15, 81-969 Gdynia.


Zgłoszenie działalności gospodarczej3. Informacja dla rolników eksportujących zboża

Rolnicy, którzy zamierzają eksportować zboża poza UE, mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża przeznaczonego do wysyłki.
Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2015 r., poz. 2328).

Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać poniżej lub w zakładce Formularze.

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej