Wyniki kontroli


Wyniki kontroli IV kwartał 2017 r.


Jakość handlowa przetworów rybnych

Kontrole przeprowadzono w 10 podmiotach gospodarczych.
Badaniem laboratoryjnym w zakresie zgodności z deklaracją producenta, objęto 23 partie o masie 28395,805 kg.
Wyroby spełniały zadeklarowane wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne.
Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 23 partie o masie 28505,805 kg, w tym 6 partii (26%) reprezentujących łącznie masę 3625,77 kg było niewłaściwie oznakowanych.
Nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na:
- podaniu w nazwie marynaty rybnej Koreczki miodowe z sosem miodowo-musztardowym informacji nieadekwatnej do rzeczywistego składu wyrobu, tj. podano z sosem miodowo-musztardowy, zamiast z sosem musztardowym o smaku miodowym,
- nieprawidłowym sposobie podania daty zamrożenia w oznakowaniu ryby mrożonej glazurowanej Nototenia falklandzka IQF, podano "Zamrożono 04/2017", zamiast "Zamrożone dnia 24/04/2017", - pominięciu w wykazie składników konserwy rybnej Makrela w sosie pomidorowym użytej maltodekstryny,
- użyciu w oznakowaniu konserw rybnych Makrela w sosie pomidorowym i Winter Szprot podwędzany w oleju nieczytelnej czcionki,
- umieszczeniu w oznakowaniu konserwy rybnej pn. "Losos s bylinkami" (Łosoś w sosie własnym z ziołami) zdjęcia kawałków fileta łososia z widocznymi segmentami mięśni (miomerami), pomimo użycia do produkcji konserwy ścinków łososia norweskiego (skrawki mięsa z widocznymi złogami tłuszczu, uzyskiwane przy obróbce fileta),
- umieszczeniu w wykazie składników konserwy rybnej pn. "Losos s bylinkami", składnika o nazwie "ko"eni"(w języku czeskim) i języku słowackim (pl. przyprawy),
- podaniu niespójnej informacji w oznakowaniu konserwy rybnej pn."Losos s bylinkami", dot. warunków przechowywania konserw, tj. informacja w języku czeskim: SKLADUJTE A UCHOVAVEJTE P" TEPLOT" +2 C a +28 C, informacja w języku słowackim: brak temperatury przechowywania, natomiast jest: SKLADUJTE V SUCHU, CHRA "TE PRED PRIAMYM SLNE "NYM "IARENIM A MRAZOM,
- niepodaniu w wykazie składników konserwy rybnej pn. "Filety ze śledzia w oleju roślinnym" szczegółowej nazwy użytego składnika, tj. ryby (podano: filety ze śledzia, winno być: filety ze śledzia atlantyckiego).
W dwóch podmiotach przeprowadzono wspólne kontrole z OIRM.

Kontrolą identyfikowalności surowca objęto ogółem 3 partie ryb mrożonych w ilości ogółem 75418,00 kg, w tym:
- Szprot mrożony - wielkość partii 49650 kg
- Śledź mrożony - wielkość partii 21000 kg
- Szprot tusza mrożona na olej "wielkość partii 4768 kg"
Producenci posiadali dokumentację umożliwiającą pełną identyfikację towaru od przyjęcia surowca, na każdym etapie produkcji, aż do wyrobu gotowego.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu objętych kontrolą partii produktów rybnych mrożonych.

Sankcje
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
Wszczęto 4 postępowania administracyjne w tym:
- 2 postępowania administracyjne w sprawie nakazu poddania zabiegowi zmiany oznakowania dwóch partii produktów rybnych,
- 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
- wydano 2 zalecenia pokontrolne wzywające producentów do usunięcia nieprawidłowości, poprzez zmianę oznakowania,

Do pozostałych podmiotów zalecenia pokontrolne zostaną wystosowane po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnych.

Jakość handlowa przetworów mleka

Kontrole przeprowadzono w 4 podmiotach gospodarczych.
Badaniem laboratoryjnym w zakresie zgodności z deklaracją producenta, objęto 16 partii przetworów mlecznych reprezentujących ogółem 8533,32 kg.
Badane w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni parametry jakościowe (cechy organoleptyczne i fizykochemiczne) próbek były zgodne z deklaracją producentów.
Badania mikrobiologiczne deklarowanej w oznakowaniu mlecznych napojów fermentowanych (jogurt, kefir) mikroflory charakterystycznej były zgodne z informacją podaną na etykiecie. Tłuszczów obcych w serach dojrzewających, maśle i śmietanie nie wykryto.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 16 partii przetworów mlecznych reprezentujących ogółem 8533,32 kg. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw

Kontrolę w zakresie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw przeprowadzono w 5 podmiotach.
Kontrolą w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych objęto 14 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 27100,0 kg, podlegających wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, w tym:
- 3 partie pochodzenia krajowego (21,4% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 4576,0 kg (16,9% masy wszystkich skontrolowanych partii),
- 11 partii pochodzących z krajów UE i krajów trzecich (78,6% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 22524,0 kg (78,6% masy wszystkich skontrolowanych partii).
W przypadku 1 partii o masie 720 kg owoców kiwi oznakowanych kl. II stwierdzono, że 100% owoców w partii posiadało masę poniżej masy minimalnej dla klasy II czyli poniżej 65 g.
Kontrolą w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej objęto 10 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 9885,0 kg, podlegających wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, w tym:
- 9 partii pochodzenia krajowego (90,9% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 9745,0 kg (98,6% masy wszystkich skontrolowanych partii),
- 1 partię pochodzącą z krajów trzecich (10,0% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 140,0 kg (1,4% masy wszystkich skontrolowanych partii).
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 24 partie świeżych owoców i warzyw, o łącznej masie 36985,00 kg, w tym:
- 12 partii pochodzenia krajowego (50,0 % ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 14321,0 kg (38,7% masy wszystkich skontrolowanych partii),
- 12 partii (50,0% ogółem skontrolowanych), o łącznej masie 22664 kg (61,3% masy wszystkich skontrolowanych partii) pochodzących z krajów UE i krajów trzecich.
Nieprawidłowości w zakresie znakowania stwierdzono w 1 podmiocie w stosunku do 1 partii pietruszki (4,2% ogółem skontrolowanych partii), o masie 300 kg (0,8% masy wszystkich skontrolowanych partii).
Nieprawidłowość polegała na braku oznakowania opakowań jednostkowych, co stanowi naruszenie przepisów pkt 4 części A załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

Sankcje
W związku z niespełnieniem wymagań norm handlowych UE w zakresie jakości i oznakowania przez 2 partie owoców i warzyw podjęto następujące działania:
- wystawiono do wiadomości handlowca 2 protokoły niezgodności, zawierające opis niezgodności towaru i oraz określenie przeznaczenia towaru.
W przypadku partii pietruszki bez oznakowania, towar została doprowadzony do stanu zgodności poprzez uzupełnienie oznakowania.
W przypadku partii owoców kiwi niespełniającej wymagań minimalnej wielkości, towar wycofano ze sprzedaży i przeznaczono na cele inne niż do bezpośredniej konsumpcji, tj. na paszę.

Wymierzono 1 mandat karny na kwotę 400 zł za wykroczenia:
- z art. 40 ust. 4a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, tj. za oferowanie do sprzedaży owoców i warzyw niezgodnie z wymaganiami jakości handlowej,
- z art. 40 ust. 4b pkt 2 ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu, tj. za niedopełnieniu obowiązku przekazania wojewódzkiemu inspektorowi informacji o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku 2017.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami wystosowano do jednego podmiotu zalecenia pokontrolne, w których zobowiązano handlowca do wprowadzenia zmian organizacyjnych i wdrożenia systemu kontroli jakości, zapobiegających wprowadzaniu do obrotu świeżych owoców i warzyw niespełniających wymagań w zakresie jakości handlowej i znakowania.

Prawidłowość znakowania i jakość handlowa owoców suszonych i orzechów

Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach wprowadzających do obrotu suszone owoce i orzechy.
Ocenie jakości handlowej owoców suszonych i orzechów poddano ogółem 5 partii o łącznej masie 1038,6 kg, z czego badaniom w zakresie oceny organoleptycznej poddano 3 partie (998 kg) natomiast badaniom w zakresie parametrów fizykochemicznych 3 partie (165,6 kg).
Laboratoryjne badania 5 partii produktów przeprowadzone w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni nie wykazały niewłaściwej jakości kontrolowanych owoców suszonych i orzechów, zarówno w oznaczeniach fizykochemicznych jak i w ocenie organoleptycznej.

Kontrolę prawidłowości znakowania oferowanych do sprzedaży partii owoców suszonych i orzechów w opakowaniach jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego przeprowadzono w stosunku do 5 partii w łącznej ilości 1038,6 kg.
Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w odniesieniu do jednej partii rodzynek. Kontrola wykazała wady oznakowania polegające na: braku podania pełnych danych identyfikujących producenta, oznaczeniu kraju pochodzenia produktu w sposób niezrozumiały dla konsumenta, braku zamieszczenia daty minimalnej trwałości bezpośrednio po sformułowaniu "Najlepiej spożyć przed końcem...; oraz podaniu w niewłaściwej kolejności informacji o zawartości składników odżywczych w informacji o wartości odżywczej produktu.

Sankcje
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
- wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z tytułu wprowadzenia do obrotu niewłaściwie oznakowanej partii rodzynek,
- wystosowano zalecenia pokontrolne, w których zobowiązano producenta do usunięcia nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie zmian w oznakowaniu zakwestionowanego wyrobu.

Jakość handlowa miodu

Z uwagi na brak zaewidencjonowanych w województwie pomorskim podmiotów wprowadzających do obrotu miód, kontroli podano jednego producenta prowadzącego działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.
Ocenie jakości handlowej poddano jedną partię miodu wyprodukowaną i sprzedawaną bezpośrednio z gospodarstwa. Badana w Specjalistycznym Laboratorium GIJHARS w Białymstoku partia miodu nie wykazała niewłaściwej jakości zarówno pod względem cech fizykochemicznych jak i w ocenie organoleptycznej. Uzyskane wyniki badań potwierdziły zgodność miodu w wymaganiami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu.
Opakowania jednostkowe miodu spełniały wymagania w zakresie znakowania określone w obowiązujących przepisach prawa.

Prawidłowość znakowania i jakość handlowa jaj konsumpcyjnych

Kontrolę przeprowadzono w 6 zakładach pakowania jaj wprowadzających do obrotu jaja świeże. Ocenie jakości handlowej poddano ogółem 18 partii w łącznej ilości 116744 sztuk, w tym 13 partii jaj wprowadzanych do obrotu w opakowaniach jednostkowych i 5 partii jaj bez opakowań jednostkowych.
Przeprowadzona ocena jakości handlowej jaj wykazała, że partie spełniały wymagania "klasy A"a poziom nieprawidłowości nie przekraczał dopuszczalnej tolerancji wynoszonej 5% dla jaj znajdujących się w zakładzie pakowania jaj przed wysyłką.
W żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono obecności jaj klasy "A", które były myte lub czyszczone, zarówno przed jak i po klasyfikacji.
W ramach kontroli prawidłowości klasyfikacji wagowej, przeprowadzonej w 6 podmiotach, ocenie poddano 18 partii w łącznej ilości 116744 sztuk. Przeprowadzona kontrola prawidłowości klasyfikacji wagowej jaj nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrolę prawidłowości znakowania jaj na skorupie na zgodność z paragrafem 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.) przeprowadzono w 6 kontrolowanych zakładach. Wszystkie oceniane partie jaj klasy A były oznakowane kodem producenta, składającym się z numeru oznaczającego system chowu kur nieśnych, kodu państwa członkowskiego oraz weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego producenta. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolę prawidłowości oznakowania jaj w opakowaniach jednostkowych przeprowadzono w 4 podmiotach. Oceniono ogółem 13 partii w łącznej ilości 39384 jaj. Nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych stwierdzono w stosunku do 6 partii jaj (46 %) w łącznej ilości 22140 sztuk. Wykazane nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na: zamieszczeniu daty minimalnej trwałości w sposób nietrwały (w postaci metki) umożliwiający jej usunięcie bez pozostawienia śladów ingerencji; zastosowaniu znaku słowno-graficznego "PRODUKT POLSKI" niezgodnego ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu MRiRW; zamieszczeniu tabeli wartości odżywczej wewnątrz opakowania jednostkowego oraz na braku zamieszczenia w tabeli wartości odżywczej informacji o ilości witaminy D wyszczególnionej w nazwie produktu.

Kontrolę prawidłowości znakowania partii jaj w opakowaniach transportowych, składowanych w zakładach pakowania po klasyfikacji i przeznaczonych do sprzedaży lub pakowania, przeprowadzono na zgodność z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj. Szczegółową kontrolę w tym zakresie objęto 6 partii jaj (84749 sztuk) w opakowaniach transportowych, w 4 podmiotach. Oceniane partie posiadały wymagane ww. przepisem oznaczenia.

Sankcje
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu jaj nieodpowiadających jakości handlowej:
- wszczęto 3 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z tytułu wprowadzenia do obrotu jaj niewłaściwie oznakowanych,
- wystosowano zalecenia pokontrolne, w których zobowiązano producentów do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.


Wyniki kontroli III kwartał 2017 r.


Kontrola w zakresie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych

Kontroli w zakresie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych poddano 11 podmiotów gospodarczych, tj.:
- 3 podmioty w zakresie jakości handlowej mięsa w elementach kulinarnych, mięsa mielonego i mięsa rozdrobnionego (innego niż mięso drobiowe);
- 1 podmiot w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych typu kebab;
- 6 podmiotów w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego.

Kontrola jakości handlowej mięsa w elementach kulinarnych, mięsa rozdrobnionego i mięsa mielonego (innego niż mięso drobiowe) w zakresie zgodności z deklaracją producenta

Badaniami laboratoryjnymi objęto 5 partii mięsa wieprzowego w ilości 9.040,77 kg, w tym:
- 2 partie mięsa w elementach kulinarnych w ilości 3.039,32 kg,
- 2 partie mięsa mielonego w ilości 5.881,45 kg,
- 1 partię mięsa rozdrobnionego w ilości 120,0 kg.
Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że wymagań w zakresie deklaracji producenta nie spełniała 1 partia mięsa mielonego w ilości 3.169,45 kg, ze względu na zaniżoną zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych względem zawartości zadeklarowanej w informacji o wartości odżywczej.

Ocena organoleptyczna ww. partii mięsa wieprzowego przeprowadzona przez kontrolujących w zakładzie nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrola jakości handlowej przetworów mięsnych typu kebab w zakresie zgodności z deklaracją producenta.
Badaniami laboratoryjnymi objęto 2 partie przetworów mięsnych typu kebab w ilości 662,75 kg wyprodukowanych z użyciem surowca drobiowego kurzego.
Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły jakość wyrobów zadeklarowaną przez producenta w specyfikacjach oraz oznakowaniu wyrobów gotowych.
Ocena organoleptyczna ww. partii przetworów mięsnych typu kebab przeprowadzona przez kontrolujących w zakładzie nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrola jakości handlowej mięsa drobiowego w zakresie zgodności zawartości wody z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającym szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego i aktywności HADH.
Badaniami laboratoryjnymi w zakresie zawartości wody objęto 9 partii świeżego mięsa drobiowego w elementach w ilości 17.649,0 kg, w tym:
- 3 partie filetów z kurczaka w łącznej ilości 11.715,0 kg,
- 4 partie ćwiartek z kurczaka w łącznej ilości 4.659,0 kg,
- 1 partię nóg z kurczaka w ilości 105,0 kg,
- 1 partię podudzia z kurczaka w ilości 1.170,0 kg.
Wyniki analiz laboratoryjnych wykazały, że wymagań wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 nie spełniały w 3 podmiotach łącznie 4 partie elementów mięsa drobiowego w ilości 4.942,0 kg, ze względu na zawyżoną zawartość wody.
Badaniami laboratoryjnymi w zakresie aktywności HADH (dehydrogenazy beta-hydroksyacylo-koenzymu A) objęto 2 partie filetów z kurczaka w ilości 8.925,0 kg. Badania nie wykazały, że mięso było uprzednio zamrożone.
Ocena organoleptyczna ww. partii przetworów mięsnych typu kebab przeprowadzona w zakładzie nie wykazała nieprawidłowości.

Oznakowanie mięsa i przetworów mięsnych produkowanych metodami konwencjonalnymi.
Kontroli prawidłowości oznakowania poddano łącznie 25 partii mięsa i wyrobów mięsnych w łącznej ilości 39.057,52 kg, tj.:
- 2 partie mięsa wieprzowego w elementach kulinarnych w ilości 3.039,32 kg,
- 2 partie mięsa wieprzowego mielonego w ilości 5.881,45 kg,
- 1 partię mięsa wieprzowego rozdrobnionego w ilości 120,0 kg,
- 2 partie przetworów mięsnych typu kebab w ilości 662,75 kg,
- 18 partii mięsa drobiowego w elementach kulinarnych w łącznej ilości 29.354,0 kg.
Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w przypadku:
2 partii przetworów mięsnych typu kebab w ilości 662,75 kg, ze względu na:
- podanie nazwy "Kebab z fileta kurczaka" nieadekwatnej do rzeczywistego składu (nazwa sugeruje, że do produkcji użyto fileta z piersi kurczaka, podczas gdy faktycznie użytym surowcem mięsnym były kurczaki trybowane b/k),
- zamieszczenie w oznakowaniu informacji o posiadanym systemie HACCP,
- zamieszczenie w oznakowaniu informacji o treści "Zakład pod stałym nadzorem Inspektoratu Weterynaryjnego"",
- niepodanie w wykazie składników "włókna groszkowego", będącego składnikiem produktu mieszanki funkcjonalnej,
- podanie w wykazie składników "gorczyca" zamiast "mączka gorczycowa",
- podanie w wykazie składników "pszenica" zamiast "mąka pszenna",
- wskazanie nieprawidłowej nazwy producenta,
- brak podania informacji o ilości składnika mięsnego o treści: "100 g produktu wytworzono z 119 g mięsa drobiowego " w nazwie środka spożywczego, albo bezpośrednio przy niej lub w wykazie składników w powiązaniu z danym składnikiem lub kategorią składników;
2 partii elementów z mięsa drobiowego w ilości 9.045,0 kg, ze względu na:
- podanie niepełnej nazwy produktów (brak określenia: "świeży" w nazwie), - nieprawidłowe podanie określenia terminu przydatności do spożycia (podano: "termin przydatności" zamiast:"należy spożyć do").

Kontrole przeprowadzane przez ubojnie w zakresie zawartości wody w mięsie drobiowym.
W wyniku sprawdzenia prawidłowości przeprowadzania przez ubojnie drobiu kontroli w zakresie zawartości wody w mięsie drobiowym stwierdzono, że:
- 5 ubojni prowadziło wewnętrzną kontrolę w zakresie zawartości wody w mięsie drobiowym, natomiast 1 zakład nie dopełnił obowiązku wynikającego z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008,
- 4 ubojnie drobiu stosowały metodę schładzania zanurzeniową, natomiast 1 zakład stosował metodę owiewowo-natryskową,
- w zakładach prowadzących kontrolę wewnętrzną zwartości wody w mięsie drobiowym stwierdzono, że ubojnie prowadzą kontrolę co najmniej raz na 8-godzinny okres roboczy, a wyniki kontroli badania zawartości wody były rejestrowane i przechowywane przez okres co najmniej 1 roku.

Kontrola warunków składowania.
Warunki oraz sposób składowania wyrobów gotowych i surowców były zgodne z wymaganiami w tym zakresie, wskazanymi na opakowaniu oraz zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Kontrola wymagań formalno-prawnych
Z wytypowanych do kontroli 11 podmiotów, jeden nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, czym naruszył art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

SANKCJE
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu mięsa i przetworów mięsnych nieodpowiadających jakości handlowej:
- wszczęto 5 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych o niewłaściwej jakości handlowej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
- wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych zafałszowanych z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
- przekazano 6 zaleceń pokontrolnych, w których wezwano przedsiębiorców do usunięcia nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych (4 podmioty), wprowadzenie kontroli zawartości wody wchłoniętej w ubojni drobiu (1 podmiot) oraz dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów jakości handlowej (2 podmioty);
- nałożono 1 mandat karny w wysokości 500,00 zł za brak zgłoszenia działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz za brak prowadzenia kontroli zawartości wody wchłoniętej w tuszkach drobiowych (1 podmiot).


Kontrola w zakresie jakości handlowej olejów roślinnych

Kontrolę w zakresie jakości handlowej olejów roślinnych przeprowadzono w 1 podmiocie gospodarczym. Badaniom laboratoryjnym poddano 1 partię oleju roślinnego z ostropestu plamistego, nierafinowanego, tłoczonego na zimno, w ilości 8,0 litrów.
W wyniku badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni stwierdzono, że wyrób w zakresie parametrów fizykochemicznych spełniał wymagania jakościowe zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu opakowań jednostkowych.

Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 1 partię oleju roślinnego z ostropestu plamistego w ilości 8,0 litrów.
Stwierdzono wadę oznakowania polegającą na:
- podaniu w tabeli wartości odżywczej informacji dotyczącej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6, omega-9 i popiołu.
Informacja o wartości odżywczej jest zamkniętą listą ograniczoną do wartości energetycznej oraz składników odżywczych wymienionych w art. 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 i nie można jej uzupełniać żadną dodatkową informacją żywieniową.

W związku ze stwierdzoną wadą oznakowania partii oleju roślinnego zostało wszczęte postępowanie administracyjne z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wydano zalecenia pokontrolne wzywające producenta do usunięcia wady w oznakowaniu opakowań jednostkowych.

Kontrola w zakresie jakości handlowej przypraw ziołowych

Kontrolę w zakresie jakości handlowej przypraw ziołowych przeprowadzono w 1 podmiocie gospodarczym.
Badaniami laboratoryjnymi (ocena organoleptyczna oraz badanie tożsamości) objęto 3 partie przypraw ziołowych jednoskładnikowych o łącznej masie 12,6 kg, tj.:
- Natka pietruszki suszona a ' 200 g kraj pochodzenia: Polska w ilości 4,0 kg,
- Majeranek suszony otarty a ' 120 g kraj pochodzenia: Egipt w ilości 3,6 kg,
- Bazylia suszona a ' 250 g kraj pochodzenia: Egipt w ilości 5,0 kg.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 3 partie przypraw ziołowych jednoskładnikowych w ilości ogółem 12,6 kg, tj.:
- Natka pietruszki suszona a'200 g kraj pochodzenia: Polska w ilości 4,0 kg,
- Majeranek otarty a ' 120 g kraj pochodzenia: Egipt w ilości 3,6 kg,
- Bazylia suszona a ' 250 g kraj pochodzenia: Egipt w ilości 5,0 kg.
Nieprawidłowości nie stwierdzono. Partie przypraw objętych sprawdzeniem prawidłowości oznakowania zawierały wszystkie wymagane przepisami informacje. Dane podano zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa żywnościowego.

Sposób składowania przypraw był zgodny z wymaganiami wskazanymi na opakowaniu, oraz zapewniał zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
W związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości nie zastosowano sankcji w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

Kontrola w zakresie jakości handlowej soków, nektarów i musów

Kontrolę w zakresie jakości handlowej soków, nektarów i musów przeprowadzono w 1 podmiocie.
Badaniem laboratoryjnym w Centralnym Laboratorium GIJHARS w Poznaniu objęto 3 partie soków owocowych w łącznej ilości 9000 l, w tym:
- 2 partie soków wyprodukowanych z zagęszczonego soku (jabłkowo-gruszkowy, jabłkowo-wiśniowy) w łącznej ilości 6000,0 l,
- 1 partię soku jabłkowo-truskawkowego tłoczonego w ilości 3000 l.
W wyniku badań stwierdzono, że 2 partie soków w łącznej ilości 6000 l nie spełniały wymagań deklarowanych przez producenta pod względem wyróżnika jakości "klarowność soku".
Kontrolą znakowania objęto 3 partie soków owocowych w łącznej ilości 9000 l, z których pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych. Kontrolowane wyroby gotowe spełniały wymagania w zakresie znakowania określone w obowiązujących przepisach prawa.

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku badań laboratoryjnych:
- wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość wprowadzanych do obrotu soków z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
- wydano zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorcę do wprowadzenia zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych, zgodnych z deklaracją.


Wyniki kontroli II kwartał 2017 r.


Jakość handlowa wyrobów ciastkarskich

Kontrolę w zakresie znakowania wyrobów ciastkarskich przeprowadzono w 7 podmiotach gospodarczych.
Sprawdzeniem prawidłowości oznakowania objęto 22 partie wyrobów ciastkarskich o łącznej masie 4069,15 kg, w tym:
13 partii ciastek kruchych o masie 705,95 kg, w tym:
- 5 partii bez opakowania o masie 114,05 kg,
- 8 partii opakowanych o masie 591,90 kg,
5 partii ciastek biszkoptowych o masie 3308,30 kg, w tym:
- 1 partia bez opakowania o masie 24 kg,
- 4 partie opakowanych o masie 3284,30 kg,
2 partie ciastek bezowych o masie 29,50 kg, w tym: - 1 partia bez opakowania o masie 10 kg,
- 1 partia opakowanych o masie 19,50 kg,
2 partie ciastek parzonych o masie 25,40 kg, w tym:
- 2 partie bez opakowania o masie 25,40 kg.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jakość handlowa przetworów zbożowych

Kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach gospodarczych. Kontrolą objęto 10 partii przetworów zbożowych o łącznej masie 10928,20 kg, w tym:
8 partii kasz, w tym:
- 4 partie kaszy gryczanej o łącznej masie 5963,6 kg,
- 2 partie -kaszy jaglanej o łącznej masie 3579,6 kg,
- 1 partia kaszy jęczmiennej o masie 540 kg,
- 1 partia kaszy manny o masie 50 kg,
2 partie płatków zbożowych, w tym:
- 1 partia płatków owsianych o masie 480 kg,
- 1 partia płatków gryczanych o masie 315 kg.

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że trzy partie (33,3 %) przetworów zbożowych objętych kontrolą, o łącznej masie 2165 kg
(19,81% masy kontrolowanych partii), wyprodukowane przez trzy podmioty, nie spełniały wymagań jakości handlowej, w tym:
- 1 partia 540 kg kaszy jęczmiennej wiejskiej średniej a’500 g ze względu na niewłaściwy stopień rozdrobnienia - przesiew przez sito o średnicy oczek 1,8 mm,
- 1 partia 75 kg kaszy gryczanej niepalonej bezglutenowej BIO ze względu na zawyżoną zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10 % roztworze kwasu solnego,
- 1 partia 1550 kg kaszy gryczanej a'400 g ze względu na zawyżoną wilgotność.

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w przypadku 1 partii o masie 3417 kg kaszy gryczanej a''400 g polegającą na braku informacji o poddaniu wyrobu procesowi prażenia.

SANKCJE

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 2 decyzje administracyjne:
- z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie zakazu wprowadzenia do obrotu partii 260 kg kaszy jęczmiennej wiejskiej średniej a'500 g,
- z art. 29 ust.1 pkt 2 w sprawie nakazu zmiany oznakowania partii 240 kg kaszy gryczanej a' 400 g.

Wszczęto 3 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość wprowadzanych do obrotu przetworów zbożowych z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Wydano w stosunku do trzech producentów zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do wprowadzenia zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych, zgodnych z deklaracją oraz do zmiany oznakowania.

Wymierzono kary grzywny w postaci mandatu karnego, w łącznej kwocie 400 złotych, w 2 podmiotach, za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia organowi Inspekcji prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 12 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Kontrola zawartości netto towarów paczkowanych

Kontroli prawidłowości paczkowania poddano 3 partie wyrobów ciastkarskich o łącznej masie 1011,2 kg, w tym:
- 2 partie biszkoptowych o masie 819,2 kg,
- 1 partię kruchych o masie 192 kg.
Kontrola ilości rzeczywistej towaru paczkowanego, metodą referencyjną, potwierdziła ilość rzeczywistą towaru z ilością deklarowaną w oznakowaniu opakowań jednostkowych.

SANKCJE

Nałożono jeden mandat karny w wysokości 200 zł (brak zgłoszenia działalności gospodarczej do wojewódzkiego inspektora).


Wyniki kontroli I kwartał 2017 r.


Jakość handlowa napojów alkoholowych

Kontrole przeprowadzono w jednym podmiocie.
Badaniem laboratoryjnym, na zgodność z deklaracją w oznakowaniu, objęto 4 partie napojów alkoholowych reprezentujących ogółem 39.402 l, w tym jedna partia objęta kontrolą w ilości 9.156 l nie spełniała wymagań jakości handlowej, określonej w przepisach o jakości handlowej, ze względu na stwierdzoną w wyniku badań laboratoryjnych zaniżoną zawartość cukrów redukujących po inwersji.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 4 partie napojów spirytusowych reprezentujących ogółem 39.402 l.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie informacji podanych w oznakowaniu kontrolowanych napojów spirytusowych.

SANKCJE

Wszczęto postępowanie administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu partii likieru, która nie spełniała wymagań jakości handlowej ze względu na zaniżoną zawartość cukrów redukujących po inwersji, stwierdzoną w wyniku badań laboratoryjnych.

Jakość handlowa przetworów mięsnych

Kontrole przeprowadzono w 3 podmiotach gospodarczych.
Kontrolą jakości handlowej przetworów mięsnych, w zakresie zgodności z deklaracją producenta, objęto 10 partii kiełbas w ilości 1423 kg.

Badaniom laboratoryjnym poddano 10 partii przetworów mięsnych w ilości ogółem 1423 kg, w tym 5 partii wędlin (50%) w ilości 563 kg było niezgodnych z deklaracją producenta zawartą w oznakowaniu tych wędlin, ze względu na obecność surowca wołowego i kurzego niewykazanego w składzie surowcowym.

Ocenie organoleptycznej poddano 10 partii przetworów mięsnych w ilości ogółem 1423 kg. Wyrobów o cechach dyskwalifikujących nie stwierdzono. Wyroby spełniały zadeklarowane wymagania organoleptyczne.

Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 10 partii kiełbas w ilości ogółem 1423 kg. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jeden podmiot nie zgłosił działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
- wszczęto 2 postępowania administracyjne z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych zafałszowanych;
- przekazano 2 zalecenia pokontrolne, w których wezwano przedsiębiorców do usunięcia nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych oraz dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów jakości handlowej;
- nałożono jeden mandat karny w wysokości 150 zł, za niezgłoszenie działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych

Kontrole przeprowadzono w 5 podmiotach gospodarczych.
Badaniem laboratoryjnym objęto ogółem 10 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 247,24 kg,
w tym:
- ocenie organoleptycznej poddano 6 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 173,40 kg. Wszystkie badane próbki spełniały zadeklarowane wymagania organoleptyczne;

- badaniom fizykochemicznym poddano 10 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 247,24 kg, w tym 3 partie (30%) o masie 41,84 kg nie odpowiadały wymaganiom jakości handlowej, ze względu na obecność niedeklarowanych w oznakowaniu konserwantów, tj. kwasu sorbowego i sorbinianów.

Kontrolą znakowania objęto ogółem 10 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 247,24 kg, w tym 3 partie ( 30%) o łącznej masie 41,84 kg, posiadały wady oznakowania polegające na:
- podaniu niepełnych danych identyfikujących producenta, tj. zastosowano nazwę skróconą firmy;

- podaniu w niewłaściwej kolejności informacji o zawartości tłuszczu, węglowodanów i białka oraz braku wykazania zawartości kwasów tłuszczowych nasyconych oraz cukrów i soli w obowiązkowej informacji o wartości odżywczej (było: „białko, tłuszcz, węglowodany”, winno być: „tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól”);
- niepodaniu informacji o wartości energetycznej w kilodżulach (kJ).

SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
- wszczęto 1 postępowanie administracyjne z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wyrobów zafałszowanych;
- do 1 podmiotu przekazano zalecenia pokontrolne wzywając przedsiębiorcę do zmiany oznakowania wyrobów oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych, zgodnych
z deklaracją podaną oznakowaniu;
- przekazano jedną informację do Inspekcji Sanitarnej.

Prawidłowość znakowania pieczywa

Kontrole przeprowadzono w 8 podmiotach gospodarczych.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 24 partie pieczywa reprezentujące ogółem 637,34 kg, w tym: 21 partii pieczywa wyprodukowanego konwencjonalnie w ilości 634,34 kg, oraz 3 partie pieczywa opakowanego ekologicznego w ilości 3 kg.

Nieprawidłowo oznakowane pieczywo wprowadziło do obrotu 5 zakładów piekarniczych z 8 objętych kontrolą.

Nieprawidłowości stwierdzone w oznakowaniu pieczywa konwencjonalnego opakowanego polegały na:

- podaniu nazwy chleba nieadekwatnej do jego rzeczywistego składu, tj. było: chleb jaglany z ziarnami chia, powinno być: chleb …..z kaszą jaglaną, było: chleb gryczany, powinno być: chleb…. z kaszą gryczaną,

- podaniu w oznakowaniu chleba razowego, rodzaju pieczywa nieadekwatnego do jego rzeczywistego składu, tj. było: pieczywo żytnie powinno być: pieczywo mieszane,

- podaniu w nazwie chleba, wyprodukowanego z dodatkiem substancji dodatkowych, tj. kwasu mlekowego, dwuoctanu sodu, oraz enzymu: hydrolaza, nierzetelnej informacji wprowadzającej w błąd konsumenta, co do charakteru środka spożywczego, tj. określenia "Dar Natury",

- podaniu nieprecyzyjnej informacji dotyczącej ilości składnika występującego w nazwie chleba, tj. było „ziarno słonecznika minimum 7%”, powinno być „ziarno słonecznika 7%”,

- nieprawidłowym wykazie składników, w tym:
a/ niezachowaniu kolejności malejącej składników,
b/ niepodkreśleniu składnika alergennego użytego i wymienionego w wykazie składników, tj. czarny sezam,
c/ niepodaniu w wykazie składników użytego w produkcji pieczywa glutenu pszennego,
d/ niepodaniu w wykazie składników dozwolonej substancji dodatkowej – kwasu askorbinowego (E 300) - „środka do przetwarzania mąki (polepszacz)”, będącej składnikiem standaryzowanej mąki pszennej typ 750 i 500 użytej do wypieku pieczywa,

- niepodaniu warunków przechowywania,

- niepodaniu wartości odżywczej,

- niepodaniu daty minimalnej trwałości,

- poprzedzeniu ilości nominalnej pieczywa określeniem waga,

- zaniżeniu wysokości cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej pieczywa,

- umieszczeniu w oznakowaniu chleba nieobowiązkowych wieloznacznych informacji, („Chleb od serca”, „Siła serca”, symbol serca), sugerujących, że chleb ten ma szczególne właściwości.

Nieprawidłowości stwierdzone w oznakowaniu pieczywa konwencjonalnego bez opakowania polegały na podaniu nazwy chleba nieadekwatnej do jego rzeczywistego składu, tj. było: chleb gryczany, powinno być: chleb mieszany z mąką gryczaną; było: chleb orkiszowy, powinno być: chleb mieszany z orkiszem.

Nieprawidłowości stwierdzone w oznakowaniu pieczywa ekologicznego opakowanego polegały na: zamieszczeniu w oznakowaniu pieczywa ekologicznego informacji prozdrowotnej o treści: „Produkty ekologiczne kluczem do zdrowia i długowieczności”, wprowadzającej konsumenta w błąd, poprzez sugerowanie leczniczych właściwości ekologicznego pieczywa.

Zafałszowanie, wprowadzające w błąd konsumenta, co do składu i nazwy pieczywa, posiadało 9 partii pieczywa (38%) reprezentujących
32,22 kg.
Czterech producentów nie zgłosiło działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
- 4 producentom pieczywa, którzy nie wykonali obowiązku zgłoszenia organowi Inspekcji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wymierzono kary grzywny łącznej w kwocie 1000 złotych;
- do 5 podmiotów przekazano zalecenia pokontrolne wzywając producentów do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu pieczywa wprowadzanego do obrotu.
- wszczęto 5 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w tym:
a/ 4 postępowania za zafałszowanie z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
b/ 1 postępowanie za niewłaściwą jakość z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
- przekazano 2 informacje do Inspekcji Sanitarnej.


Wyniki kontroli IV kwartał 2016 r.


Kontrola w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych

Kontrolę przeprowadzono w 8 podmiotach gospodarczych.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 18 partii artykułów spożywczych w ilości 16934,99 kg, w tym: 2 partie koncentratów spożywczych deserów w ilości 9100,94kg, 3 partie masła w ilości 673,6 kg, 13 partii wyrobów czekoladowych w ilościach 7160,45 kg.
W oznakowaniu opakowań jednostkowych 6 partii (46,2%) wyrobów czekoladowych w ilości 2223,65 kg stwierdzono nieprawidłowości polegające na:
- niepodkreśleniu, w oznakowaniu czekolad nadziewanych, alergenu (tłuszcz mleczny),
- w oznakowaniu dwóch czekolad nadziewanych, opis warunków przechowywania, które muszą być przestrzegane, aby produkt mógł być przechowywany przez określony okres, nie podano po dacie minimalnej trwałości wyrobów,
- w oznakowaniu dwóch partii czekolad nadziewanych i likworków informację, że wyrób „oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne”, nie podano w sposób wyraźnie oddzielony od wykazu składników,
- w oznakowaniu trzech partii czekolad mlecznych nie podano zawartości całkowitej suchej masy kakaowej przy użyciu określenia „masa kakaowa minimum …%,
- w oznakowaniu dwóch partii czekolad mlecznych podano w wykazie składników na pierwszym miejscu składnik kakao oraz jego procentową zawartość, podczas gdy zawartość całkowitej suchej masy kakaowej powinna być wyrażona jako „masa kakaowa minimum …%” poza wykazem składników, a w wykazie składników, jako piąty w kolejności, powinien być wymieniony składnik kakaowy pod prawidłową nazwą tj. miazga kakaowa,
- w oznakowaniu trzech partii czekolad mlecznych poprzedzono datę minimalnej trwałości (dziennej) nieodpowiednim zwrotem (było: „Termin ważności na opakowaniu”, powinno być „Najlepiej spożyć przed”,
- w oznakowaniu jednej partii czekolady mlecznej nie podano funkcji technologicznej lecytyny sojowej,
- w oznakowaniu trzech partii czekolad mlecznych nie podano warunków przechowywania.
Badaniem laboratoryjnym objęto ogółem 5 partii artykułów spożywczych w ilości 9774,54 kg, w tym:
- 2 partie koncentratów spożywczych deserów w ilości 9100,94 kg, badano w kierunku cech organoleptycznych, obecności zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych oraz zawartości wody, na zgodność z wymaganiami określonymi w specyfikacji wyrobu gotowego.
- 3 partie masła w ilości 673,60 kg, badano w kierunku cech organoleptycznych określonych w specyfikacji produktu oraz w kierunku cech fizykochemicznych (zawartość tłuszczu, zawartość wody, zawartość suchej masy beztłuszczowej) i obecności tłuszczów obcych na zgodność z przepisami.
Ze względu na badane cechy jakościowe wszystkie próbki koncentratów deserów i masła spełniały zadeklarowane wymagania a ich jakość była zgodna z przepisami.
Spośród ośmiu kontrolowanych podmiotów dwa podmioty nie zgłosiły działalności i nie były zarejestrowane w bazie danych Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS.

SANKCJE

Wszczęto dwa postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w związku z wprowadzeniem do obrotu wyrobów cukierniczych, niespełniających wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach o jakości handlowej ze względu na wady oznakowania.
Do dwóch podmiotów przekazano zalecenia pokontrolne wzywając przedsiębiorców do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobów czekoladowych poprzez:
- podanie zawartości całkowitej suchej masy kakaowej przy użyciu określenia „masa kakaowa minimum …% ,
- usunięcie z pierwszego miejsca wykazu składników składnika kakao oraz jego procentowej ilości oraz umieszczenie w wykazie składników prawidłowej nazwy surowca kakaowego tj. miazga kakaowa, we właściwej kolejności zgodnie z wykazem składników podanym na opakowaniu w języku niemieckim,
- poprzedzenie daty minimalnej trwałości (dziennej) zwrotem „Najlepiej spożyć przed”,
- podanie funkcji technologicznej lecytyny sojowej – emulgator ,
- podanie warunków przechowywania ,
- wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających prawidłowe oznakowanie w języku polskim produktów wprowadzanych do obrotu,
- podkreślenie alergenu (tłuszcz mleczny),
- podanie opisu warunków przechowywania po dacie minimalnej trwałości,
- umieszczenie informacji, że wyrób „oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne”, w sposób wyraźnie oddzielony od wykazu składników.

Za brak zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do PWIJHARS, nałożono mandat karny w wysokości 300 zł.

Kontrola w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych

Kontrolę jakości handlowej mrożonych przetworów rybnych przeprowadzono u 11 producentów.
W trakcie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odnośnie warunków składowania i magazynowania mrożonych produktów rybnych, jak również nie wniesiono zastrzeżeń co do technologii ich produkcji.
Badaniami laboratoryjnymi objęto 30 partii produktów i przetworów rybnych o łącznej masie 22909,9 kg, w tym: 23 partie ryb mrożonych glazurowanych o łącznej masie 20330,09 kg, 6 partii paluszków rybnych o łącznej masie 2467,4 kg i jedną partię produktu rybnego typu mielonka o masie 112,5 kg.
W ramach przeprowadzonych badań w zakresie oceny organoleptycznej w stosunku do jednej partii stwierdzono nieprawidłowość wskazującą na nieprzydatność partii 38,4 kg paluszków do spożycia.
W ramach badań fizykochemicznych niezgodności z deklaracją producenta stwierdzono w 6 próbkach, reprezentujących 6 partii o łącznej masie 2184,4 kg, i tak:
- stwierdzono w stosunku do jednaj partii filetów rybnych mrożonych zawyżony poziom glazury wodnej w stosunku do deklaracji producenta (partia 401 kg , która została zakwalifikowana jako partia o niewłaściwej jakości handlowej),
- wykryto w próbkach 5 partii paluszków rybnych obecność mięsa ryby pozyskanego poprzez mechaniczne odkostnienie ryby, co nie zostało zadeklarowane przez producentów w wykazie składników (5 partii paluszków rybnych o łącznej masie 1783,4 kg, które zostały zakwalifikowane jako wyroby zafałszowane).
W 3 partiach (10%) produktów rybnych reprezentujących łącznie 7810 kg stwierdzono wady oznakowania, w tym:
- w partii 520 kg filetów rybnych głęboko mrożonych glazurowanych nie zamieszczono pełnej nazwy podmiotu pod którego firmą produkt jest wprowadzany do obrotu,
- w partii 7.230 kg tuszek rybnych głęboko mrożonych stwierdzono: - brak zamieszczenia informacji „produkt głęboko mrożony”,
- brak podania w nazwie produktu rodzaju oprawienia surowca rybnego, tj. nie podano wyrażenia - "bez głowy i płetwy ogonowej",
-w partii 60 kg paluszków rybnych stwierdzono: - brak zamieszczenia pełnego składu wyrobu, tj. nie wykazano użytej soli oraz dodatków do żywności: substancji zagęszczającej E412 i regulatora kwasowości E 450, przypisanie kurkumie funkcji technologicznej "barwnik", co spowodowało uznanie partii za zafałszowaną.

SANKCJE

Wobec jednego podmiotu wydano decyzję administracyjną na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nakazującą producentowi, zniszczenie partii 68 szt. paluszków rybnych a' 400 g, ze względu na stwierdzoną, w wyniku badań laboratoryjnych cechę dyskwalifikującą produkt jako nadający się do spożycia przez ludzi.

Wobec 2 podmiotów gospodarczych wydano 3 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nakazu zmiany oznakowania:
- 2 partii paluszków rybnych wytworzonych przez jednego producenta o łącznej masie 1332,5 kg; poprzez zamieszczenie w wykazie składników wyrobu mięsa ryb oddzielonego mechanicznie;
- partii 391 kg mrożonego produktu rybnego, poprzez podanie rzeczywistej zawartości glazury.

Wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z tytułu wprowadzenia do obrotu produktów rybnych niewłaściwie oznakowanych.

Wszczęto 2 postępowania administracyjne z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nakazu zmiany oznakowania 2 zabezpieczonych partii paluszków rybnych, tj.: partii 60 kg wyrobu pn. Paluszki rybne panierowane mrożone a' 300 g i partii 202,5 kg wyrobu pn. Paluszki rybne panierowane mrożone a' 450 g.

Do czterech producentów przekazano zalecenia pokontrolne, w których wezwano do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu i wprowadzenia zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie deklarowanych standardów jakościowych produktów gotowych.

Na producenta który nie zgłosił Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nałożono karę grzywny w wysokości 300,00 zł.

Kontrola w zakresie jakości handlowej dżemów

Kontrolę przeprowadzono w 3 podmiotach.
Badaniem laboratoryjnym objęto 6 partii przetworów owocowych reprezentujących 2019,56 kg, w tym: 1 partię dżemu niskosłodzonego w ilości 198 kg, 2 partie konfitur w ilości 669,96 kg, 3 partie konfitur niskosłodzonych w ilości 1151,60 kg.
W zakresie badanych parametrów jakościowych (ocena organoleptyczna, zawartość ekstraktu, kwasowość ogólna, obecność konserwantów oraz zawartość owoców w dżemie) stwierdzono, że badane próbki dżemu i konfitur były zgodne z deklaracją producentów i przepisami. Surowce i dodatki stosowane do produkcji dżemów i konfitur objętych kontrolą jakości handlowej posiadały stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz spełniały wymagania określone w przepisach. Surowców i dodatków przeterminowanych nie stwierdzono. Producenci nie stosowali niedozwolonych dodatków do żywności.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 8 partii przetworów owocowych w ilości 2417,06 kg w tym: 3 partie dżemów niskosłodzonych w ilości 595,5 kg, 2 partie konfitur w ilości 669,96 kg, 3 partie konfitur niskosłodzonych w ilości 1151,60 kg.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania opakowań jednostkowych objętych kontrolą dżemów i konfitur. W oznakowaniu produktów objętych kontrolą nie stwierdzono sformułowań odnoszących się do sposobu produkcji o treści: tradycyjny, babuni, domowy, naturalny. Obecne w oznakowaniu produktów informacje o treści „produkt pasteryzowany” i „bez konserwantów” były zasadne.

Wszystkie trzy kontrolowane podmioty dopełniły obowiązku zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Wyniki kontroli III kwartał 2016 r.


Prawidłowość znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych

Kontrole znakowania wybranych grup artykułów spożywczych przeprowadzono ogółem w 3 podmiotach, w tym:
- wyroby garmażeryjne w jednym podmiocie,
- przetwory pomidorowe w 2 podmiotach.

Wyroby garmażeryjne

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 5 partii wyrobów garmażeryjnych reprezentujących ogółem 1137,7 kg, w tym: 3 partie surówek w ilości 263,7 kg i 2 partie sałatek w ilości 880 kg.
W oznakowaniu opakowań jednostkowych 2 partii sałatek (40%) w ilości ogółem 880 kg, stwierdzono nieprawidłowości polegające na niepodaniu terminu przydatności do spożycia po otwarciu opakowania artykułów, co narusza wymagania określone w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.
Nieprawidłowości wskazujących na zafałszowanie nie stwierdzono.
Badaniem laboratoryjnym objęto ogółem 5 partii wyrobów garmażeryjnych reprezentujących ogółem 1137,7 kg, w tym:
- 3 partie surówek reprezentujące 263,7 kg, badano na zgodność z deklaracją w oznakowaniu w kierunku obecności substancji konserwujących oraz w kierunku cech organoleptycznych na zgodność z opisem wyrobu gotowego w zakresie wyglądu, barwy, konsystencji i struktury oraz smaku i zapachu;
- 2 partie sałatek reprezentujące 880 kg, badano na zgodność z deklaracją w oznakowaniu w kierunku oznaczenia procentowej zawartości składników (QUID) oraz w kierunku cech organoleptycznych na zgodność z opisem wyrobu gotowego w zakresie wyglądu, barwy, konsystencji i struktury oraz smaku i zapachu.
Ze względu na badane cechy jakościowe wszystkie próbki wyrobów garmażeryjnych spełniały zadeklarowane wymagania.

Przetwory pomidorowe

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 3 partie ketchupów reprezentujących ogółem 1645 kg, w tym: partię Ketchup łagodny w ilości 40 kg, partię Ketchup popularny w ilości 120 kg, partię Ketchup pikantny w ilości 1485 kg.
Nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych nie stwierdzono.

Badaniem laboratoryjnym objęto ogółem 3 partie ketchupów reprezentujących ogółem 1645 kg, w tym:
- 2 partie ketchupu reprezentujące 160 kg, badano w kierunku cech organoleptycznych na zgodność z opisem wyrobu gotowego określonym w zakresie barwy, konsystencji oraz smaku i zapachu oraz w kierunku cech fizykochemicznych (zawartość ekstraktu ogólnego i kwasowość ogólna) określonych w specyfikacji wyrobu,
- 1 partię ketchupu reprezentującą 1485 kg, badano w kierunku cech organoleptycznych na zgodność z opisem wyrobu gotowego określonym w zakresie barwy, konsystencji oraz smaku i zapachu.
Ze względu na badane cechy jakościowe wszystkie próbki przetworów pomidorowych spełniały zadeklarowane wymagania.

SANKCJE
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
A. Wszczęto wobec jednego producenta postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej, za wprowadzenie do obrotu dwóch partii sałatek nieodpowiadających jakości handlowej, z uwagi na wady oznakowania, na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

B. Do jednego podmiotu przekazano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości poprzez umieszczenie w oznakowaniu opakowań jednostkowych sałatek terminu przydatności do spożycia po otwarciu opakowania.

Jakość handlowa przetworów mlecznych

Kontrole przeprowadzono w 4 podmiotach gospodarczych.
Badaniem laboratoryjnym objęto 16 partii przetworów mlecznych reprezentujących ogółem 13477,30 kg, w tym:
- 2 partie sera podpuszczkowego dojrzewającego w ilości 1149 kg,
- 4 partie sera twarogowego w ilości 952,34 kg,
- 2 partie serków homogenizowanych w ilości 781 kg,
- 4 partie jogurtów w ilości 4315,50 kg,
- 2 partie kefiru w ilości 2513,6 kg,
- 1 partię maślanki w ilości 318,06 kg,
- 1 partię śmietany w ilości 3447,8 kg.
Jedna partia (6,25%) w ilości 45 kg (twaróg półtłusty krajanka) nie spełniała wymagań jakości handlowej, ze względu na zawyżoną zawartość tłuszczu. Badane w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni parametry jakościowe pozostałych próbek były zgodne z deklaracją producentów. Badania mikrobiologiczne deklarowanej w oznakowaniu mlecznych napojów fermentowanych (jogurt, kefir) mikroflory charakterystycznej były zgodne z informacją podaną na etykiecie. Tłuszczów obcych w serach dojrzewających i śmietanie nie wykryto.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 16 partii przetworów mlecznych reprezentujących ogółem 13477,30 kg. Nieprawidłowości w zakresie znakowania nie stwierdzono.

Kontrolą prawidłowości paczkowania, z zastosowaniem metody referencyjnej objęto 2 partie przetworów mlecznych w ilości 114,88 kg. Kontrola potwierdziła zgodność ilości rzeczywistej produktów z masą netto deklarowaną przez producenta na opakowaniu.

Nie stwierdzono, aby producenci oferowali do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi.
Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.

SANKCJE
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
A. Wszczęto jedno postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość partii twarogu, na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

B. Do jednego podmiotu przekazano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych zgodnych z wymaganiami określonymi w dokumentach zakładowych.

Kontrole w zakresie jakości handlowej piwa i napojów na bazie piwa

Kontrolę przeprowadzono w 3 browarach.

Badaniem laboratoryjnym objęto 6 partii piw reprezentujących ogółem 14610 l.
W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że cztery partie (66,6%) piw objętych kontrolą w ilości 7570 l (51,81%) wyprodukowane przez dwa podmioty nie spełniały wymagań jakości handlowej, w tym:
- partia 5500 l ze względu na zawyżoną zawartość alkoholu;
- partia 500 l ze względu na zaniżoną zawartość goryczy;
- partia 770 l ze względu na zawyżoną zawartość alkoholu, ekstraktu brzeczki podstawowej oraz goryczy;
- partia 800 l ze względu na zaniżoną zawartość alkoholu oraz ekstraktu brzeczki podstawowej.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 6 partii piw reprezentujących ogółem 14610 l.
Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku wszystkich partii piwa poddanych kontroli. Stwierdzone w oznakowaniu piw nieprawidłowości polegały na:
- braku podkreślenia obecnych w składzie alergenów (słodów pszenicznych i jęczmiennych) za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników (2 partie),
- poprzedzeniu daty minimalnej trwałości (dziennej) nieodpowiednim zwrotem „Należy spożyć przed” zamiast „Najlepiej spożyć przed” (2 partie),
- podaniu adresu zakładu produkcyjnego zamiast adresu siedziby producenta (2 partie),
- zastosowaniu niewłaściwego określenia poprzedzającego wykaz składników (było: „skład”, winno być: „składniki”) – 4 partie,
- podaniu daty minimalnej trwałości w niewłaściwej formie (było: rok, miesiąc, dzień, powinno być: dzień, miesiąc, rok) – 3 partie.

SANKCJE
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
A. Wydano 2 decyzje administracyjne z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nakazu zmiany oznakowania 2 zabezpieczonych partii piw.

B. Wszczęto w stosunku do wszystkich kontrolowanych podmiotów postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość wprowadzanego do obrotu piwa, na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

C. Wydano w stosunku do producentów zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do zmiany oznakowania oraz wprowadzenia zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych, zgodnych z deklaracją podaną w oznakowaniu.

D. Wymierzono jednemu przedsiębiorcy karę grzywny w postaci mandatu karnego w kwocie 300 złotych, za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia organowi Inspekcji prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.Wyniki kontroli II kwartał 2016 r.


Prawidłowość znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych

Kontrole znakowania wybranych grup artykułów spożywczych przeprowadzono ogółem w 4 podmiotach, w tym:
- napojów bezalkoholowych w 2 podmiotach,
- octu w 1 podmiocie,
- soków warzywnych i warzywno-owocowych w 1 podmiocie.
Producenci wyrobów objętych kontrolą dysponowali dokumentami potwierdzającymi jakość stosowanych surowców i półproduktów (atesty jakościowe, specyfikacje, świadectwa jakości). Nie stwierdzono surowców i półproduktów przeterminowanych. Soki (cytrynowy i truskawkowy) użyte do produkcji napojów bezalkoholowych, wg przyjętych do kontroli atestów, spełniały wymagania określone przepisami prawa.
W oznakowaniu wyrobów objętych kontrolą nie stwierdzono określeń: „bez konserwantów”, „nie zawiera substancji dodatkowych” oraz informacji o posiadanym systemie HACCP. W przypadku produktów oznakowanych jako „gazowany” i „ pasteryzowany” nie stwierdzono nieprawidłowości w procesie produkcyjnym.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 8 partii napojów bezalkoholowych reprezentujących ogółem 178578 litrów, w tym:
- 2 partie napojów niegazowanych w ilości 29424 l,
- 6 partie napojów gazowanych w ilości 149154 l.
Nieprawidłowości stwierdzono w oznakowaniu 4 partii (50%) napojów bezalkoholowych w ilości ogółem 28674 l, polegające na podaniu informacji czcionką o wysokości 1 mm, mniejszej niż wysokość x, zdefiniowana w załączniku IV do Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 (co najmniej 1,2 mm).
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 2 partie octu reprezentujących ogółem 20160 l, w tym:
- 1 partię octu spirytusowego w ilości 15840 l,
- 1 partię octu jabłkowego w ilości 4320 l.
Nieprawidłowości wskazujących na niewłaściwą jakość handlową octu nie stwierdzono.
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 2 partie soków reprezentujących ogółem 15248 l, w tym:
- 1 partię soku warzywnego w ilości 8528 l,
- 1 partię soku warzywno-owocowego w ilości 6720 l.
Nieprawidłowości wskazujących na niewłaściwą jakość handlową soków nie stwierdzono.
Producenci kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych nie oferowali do sprzedaży wyrobów z oznakowaniem sugerującym nabywcy, że produkty te zostały uzyskane metodami ekologicznymi lub że posiadają one zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.
Badaniem laboratoryjnym objęto 3 partie wybranych artykułów rolno-spożywczych w ilości ogółem 31518 l, w tym:
- 1 partię octu spirytusowego w ilości 15840 l,
- 1 partię octu jabłkowego w ilości 4320 l,
- 1 partię napoju gazowanego o smaku cytrynowym w ilości 11358 l.
Ze względu na badane cechy jakościowe próbki spełniały wymagania jakości handlowej, i tak:
- próbka napoju ze względu na badaną zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas cytrynowy, zawartość ekstraktu, zawartość dwutlenku węgla, zawartość acesulfamu K, zawartość aspartamu, zawartość sacharyny, zawartość cyklaminianu, spełniała wymagania zadeklarowane w specyfikacji producenta oraz wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1333/2008; - próbki octu spirytusowego i octu jabłkowego ze względu na badaną moc spełniały wymagania zadeklarowane w oznakowaniu produktu.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu napojów bezalkoholowych,
w jednym podmiocie:
- zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
oraz
- zostaną przekazane zalecenia pokontrolne wzywające producenta do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu, poprzez podanie informacji czcionką nie mniejsza niż 1,2 mm.

Jakość handlowa przetworów mięsnych

Kontrole w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych przeprowadzono w 10 podmiotach gospodarczych.
Kontrolą jakości handlowej objęto 35 partii przetworów mięsnych w ilości 2760,2 kg, w tym:
I. 28 partii kiełbas w ilości 2270,3 kg, w tym:
1) ze względu na pochodzenie surowca:
- 26 partii kiełbas z mięsa czerwonego w ilości 2127,5 kg,
- 1 partia kiełbasy z mięsa drobiowego w ilości 132 kg,
- 1 partia kiełbasy z surowców mieszanych w ilości 10,8 kg,
2) ze względu na stopień rozdrobnienia:
- 1 partia kiełbas homogenizowanych w ilości 20 kg,
- 3 partii kiełbas drobno rozdrobnionych w ilości 140,8 kg,
- 18 partii kiełbas średnio rozdrobnionych w ilości 1364,5 kg,
- 6 partii kiełbas grubo rozdrobnionych w ilości 745 kg,
II. 7 partii wędzonek w ilości 489,9 kg, w tym:
1) ze względu na pochodzenie surowca:
- 7 partii wędzonek z mięsa czerwonego w ilości 489,9 kg.
W wyniku badań laboratoryjnych, którym poddano ww. 35 partii przetworów mięsnych, stwierdzono, że 8 partii (23%) w ilości 402,5 kg było niezgodnych z deklaracją producenta, w tym:
- kiełbasa myśliwska wieprzowa średnio rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w składzie surowcowym, surowca wołowego w ilości 3,6 %,
- kiełbasa śląska na grilla wieprzowa średnio rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w składzie surowcowym, surowca kurzego,
- kiełbasa jałowcowa wieprzowa średnio rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w składzie surowcowym, surowca kurzego w ilości 19,4 %,
- kiełbasa krakowska wieprzowa średnio rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, nie zadeklarowanego w składzie surowcowym, surowca kurzego,
- kiełbasa żywiecka delikatesowa wieprzowa grubo rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w składzie surowcowym, surowca kurzego,
- parówki kiełbasa homogenizowana wieprzowa nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w wykazie surowcowym, fosforu dodanego w ilości 0,050%
- kiełbasa zwyczajna wieprzowa średnio rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w wykazie surowcowym, fosforu dodanego w ilości 0,108%,
- kiełbasa toruńska wieprzowa średnio rozdrobniona nie spełniała wymagań ze względu na obecność, niezadeklarowanego w wykazie surowcowym, fosforu dodanego w ilości 0,135±0,005% .

Ocenie organoleptycznej poddano 35 partii przetworów mięsnych objętych kontrolą jakości handlowej w ilości ogółem 2760,2 kg. Wyrobów o cechach dyskwalifikujących nie stwierdzono. Wyroby spełniały zadeklarowane wymagania organoleptyczne.
Kontrola prawidłowości oznakowania 35 partii przetworów mięsnych w ilości ogółem 2760,2 kg wykazała, że 3 partie (9%) o łącznej masie 47,2 kg posiadały wady oznakowania, polegające na podaniu niezgodnego ze stanem faktycznym wykazu składników, tj.:
- w wyrobie pn. Polędwica sopocka pominięto w wykazie składników wodę, glukozę (składnik mieszanki funkcjonalnej) oraz wykazano dozwoloną substancję dodatkową E452 zamiast E450,
- w wyrobach pn. Kiełbasa dębicka i Kiełbasa krakowska parzona nie wykazano wody.

Kontrola prawidłowości przebiegu procesu technologicznego potwierdziła, że informacje podane w oznakowaniu, dotyczące zastosowanych procesów technologicznych (parzenie, wędzenie) były zasadne i rzetelne.

Nie stwierdzono, aby producenci oferowali do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi.
Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu przetworów mięsnych nieodpowiadających jakości handlowej:

- wszczęto 3 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych zafałszowanych z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

- przekazano 3 zalecenia pokontrolne, w których wezwano przedsiębiorców do usunięcia nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych oraz dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów jakości handlowej.

Ponadto po otrzymaniu wyników analizy odwoławczej i podpisaniu protokołu kontroli zostanie wszczęte czwarte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wędlin nieodpowiadających jakości handlowej oraz zostaną przekazane zalecenia pokontrolne wzywające producenta do zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie deklarowanych standardów jakościowych produktów gotowych.

Prawidłowość znakowania i jakość handlowa jaj konsumpcyjnych

Kontrolę przeprowadzono w 6 zakładach pakowania jaj wprowadzających do obrotu jaja świeże.
Ocenie jakości handlowej poddano ogółem 19 partii w łącznej ilości 120.894 sztuk, w tym 8 partii jaj wprowadzanych do obrotu w opakowaniach jednostkowych i 11 partii jaj bez opakowań jednostkowych.
Przeprowadzona ocena jakości handlowej jaj wykazała, że partie spełniały wymagania „klasy A” a poziom nieprawidłowości nie przekraczał dopuszczalnej tolerancji wynoszonej 5% dla jaj znajdujących się w zakładzie pakowania jaj przed wysyłką. W żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono obecności jaj klasy „A”, które były myte lub czyszczone, zarówno przed jak i po klasyfikacji.
W ramach kontroli prawidłowości klasyfikacji wagowej, przeprowadzonej w 6 podmiotach, ocenie poddano 19 partii w łącznej ilości 120.894 sztuk. Przeprowadzona kontrola prawidłowości klasyfikacji wagowej jaj nie wykazała nieprawidłowości.
Kontrolę prawidłowości znakowania jaj na skorupie na zgodność z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29) przeprowadzono w 6 kontrolowanych zakładach. Wszystkie oceniane partie jaj klasy A były oznakowane kodem producenta, składającym się z numeru oznaczającego system chowu kur nieśnych, kodu państwa członkowskiego oraz weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego producenta. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrolę prawidłowości oznakowania oferowanych do sprzedaży partii jaj w opakowaniach jednostkowych przeprowadzono w 2 podmiotach. Oceniono ogółem 8 partii jaj w łącznej ilości 33.060 sztuk. W oznakowaniu kontrolowanych partii jaj nie stwierdzono nieprawidłowości
Kontrolę prawidłowości znakowania partii jaj w opakowaniach transportowych, składowanych w zakładach pakowania po klasyfikacji i przeznaczonych do sprzedaży lub pakowania, przeprowadzono na zgodność z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w . Oceniane partie posiadały wymagane ww. przepisem oznaczenia.


Wyniki kontroli I kwartał 2016 r.


Jakość handlowa mięsa drobiowego

Kontrolę w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego przeprowadzono w 6 podmiotach gospodarczych.
Kontroli jakości handlowej poddano ogółem 28 partii mięsa drobiowego świeżego o łącznej masie 36525 kg, w tym:
- 16 partii elementów z kurcząt o masie 15016 kg,
- 4 partie tuszek z kurcząt o masie 20202 kg,
- 8 partii podrobów z kurcząt o masie 1307 kg.
Przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości w zakresie klasyfikacji mięsa drobiowego. Wygląd ogólny ocenianych produktów, stan termiczny, barwa mięsa, zapach, układ kości i mięśni był właściwy i odpowiadał deklarowanej klasie „A”.
W celu zbadania całkowitej zawartości wody wchłoniętej pobrano 9 próbek świeżego mięsa drobiowego reprezentujących partie w łącznej ilości 6027 kg, w tym:
- 4 próbki "filet z piersi kurczaka", reprezentujące partie o łącznej masie 1650 kg,
- 3 próbki "ćwiartka z kurczaka tylna", reprezentujące partie o łącznej masie 3450 kg,
- 2 próbki "noga z kurczaka", reprezentujące partie o łącznej masie 927 kg.
Analiza laboratoryjna pobranych do badań próbek mięsa drobiowego nie wykazała przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika masy wody W/ masy białka RP.
Spośród 9 kontrolowanych partii świeżego mięsa drobiowego, 2 partie mięsa o łącznej masie 900 kg poddano dodatkowo badaniom w kierunku aktywności dehydrogenazy beta-hydroksyacylo-koenzymu A (HADH). Przeprowadzone w tym kierunku oznaczenia wykazały, że badane partie nie były uprzednio zamrażane.
Kontroli oznakowania poddano 28 partii mięsa drobiowego świeżego o łącznej masie 36525 kg, w tym:
- 16 partii elementów z kurcząt o masie 15016 kg,
- 4 partie tuszek z kurcząt o masie 20202 kg,
- 8 partii podrobów z kurcząt o masie 1307 kg.
Przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości w oznakowaniu wprowadzanych do obrotu przez kontrolowane podmioty tuszek z kurcząt, elementów mięsa drobiowego oraz podrobów drobiowych bez opakowań jednostkowych. Artykuły były oznakowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa.
W 4 kontrolowanych podmiotach stosowana metoda wychładzania tuszek drobiowych była zgodna z opisem dotyczącym metody zanurzeniowej zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 543/2008. Natomiast w 2 ubojniach stosowano metodę kombinowaną, tj. zanurzeniowo-owiewową.
Jeden podmiot nie prowadził kontroli i rejestru wody wchłoniętej przez mięso drobiowe w trakcie jego schładzania, wymaganych przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008.
Jeden podmiot prowadzący ubój drobiu nie zgłosił działalności i nie był zarejestrowany w bazie danych Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, zastosowano następujące sankcje:

I. Do jednego podmiotu przekazano zalecenia pokontrolne wzywając przedsiębiorcę do usunięcia nieprawidłowości, poprzez:
a. wprowadzenie kontroli wchłaniania wody, co najmniej raz na ośmiogodzinny okres roboczy,
b. zapewnienie rejestracji wyników kontroli wchłaniania wody i ich przechowywania przez okres minimum jednego roku.

II. Na jednego przedsiębiorcę nałożono dwa mandaty karne w łącznej wysokości 600 zł, w tym:
a. 300 zł za brak zgłoszenia działalności Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS,
b. 300 zł za brak prowadzenia w zakładzie kontroli wody wchłoniętej zgodnie przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008.

Jakość handlowa mięsa

Kontrolę w zakresie jakości handlowej mięsa przeprowadzono w 6 podmiotach gospodarczych.
Kontroli jakości handlowej poddano ogółem 10 partii mięsa świeżego o łącznej masie 16237,67 kg, w tym:
- mięso kulinarne w elementach wieprzowe - 8 partii o masie 5766,67 kg,
- mięso mielone - 2 partie o masie 10471 kg, z tego:
• mięso mielone wieprzowe - 1 partia o masie 10371 kg, • mięso mielone wieprzowo-wołowe - 1 partia o masie 100 kg.
Badaniem laboratoryjnym objęto 10 próbek mięsa reprezentujących ww. partie o łącznej masie 16237,67 kg.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że jedna próbka (10%) mięsa pn. „Chude mięso mielone z szynki wieprzowej” a’ 500g, reprezentująca partię 10371 kg, nie spełniała wymagań zawartych w oznakowaniu produktu oraz w Specyfikacji Produktu wieprzowina mięso mielone z szynki wieprzowej, ze względu na obecność DNA niedeklarowanego surowca wołowego.

W badanych próbkach mięsa nie wykryto obecności barwników, substancji konserwujących, stabilizujących i zwiększających wodochłonność mięsa.

Oceną organoleptyczną objęto 10 partii mięsa, z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych, o łącznej masie 16237,67 kg. Wszystkie ocenione na miejscu próbki mięsa spełniały wymagania organoleptyczne zadeklarowane przez producenta. Cech dyskwalifikujących mięso nie stwierdzono.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 10 partii mięsa, z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych o łącznej masie 16237,67 kg, w tym sprawdzeniem:
- oznakowania opakowań jednostkowych objęto:
• 2 partie mięsa mielonego o masie 10471 kg,
• 4 partie mięsa w elementach kulinarnych o masie 5368,52 kg,
- oznakowania mięsa nieopakowanego wprowadzanego do obrotu luzem objęto:
• 4 partie mięsa w elementach kulinarnych o masie 398,15 kg.

W zakresie znakowania mięsa nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, zastosowano następujące sankcje:

1. Wszczęto jedno postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zafałszowanie z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych .

2. Do jednego podmiotu przekazano zalecenie pokontrolne wzywające producenta do usunięcia nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych, zgodnych z deklaracją podaną w oznakowaniu oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji produktu wieprzowina - mięso mielone z szynki wieprzowej.

Prawidłowość znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych

Kontrole znakowania wybranych grup artykułów spożywczych przeprowadzono ogółem w 9 podmiotach, w tym: pieczywa w 8 podmiotach oraz wyrobów garmażeryjnych typu pizza i zapiekanka w 4 podmiotach.

Kontrolą prawidłowości znakowania pieczywa objęto ogółem 19 partii reprezentujących ogółem 1782,6 kg, w tym:
- 13 partii (68,0%) bez opakowania (luzem), w łącznej ilości 889,8 kg,
- 6 partii (32,0%) w opakowaniach jednostkowych, w łącznej ilości 892,8 kg.

Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 4 partii pieczywa (21,0 %) w ilości ogółem 567,0 kg (32,0 %), w tym:

- 1 partii (6,0%) bez opakowania (luzem) w ilości 36,0 kg,
- 3 partii (16,0%) pieczywa opakowanego w łącznej ilości 531,0 kg.

Stwierdzone w oznakowaniu nieprawidłowości polegały na:
- podaniu nazwy pieczywa „Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”, która nie informuje precyzyjnie konsumenta o rodzaju pieczywa, tzn. że jest to pieczywo mieszane lub pieczywo pszenno-żytnie,
- zastosowaniu nazwy „Chleb mieszany razowy” wprowadzającej w błąd konsumenta co do składu pieczywa, gdyż ilość użytej mąki żytniej razowej nie stanowiła ilości dominującej charakterystycznej dla tego rodzaju pieczywa (wg receptury: udział mąki żytniej razowej wynosił 17,7 %; podczas gdy udział mąk jasnych stanowił łącznie 45,5%, w tym mąki pszennej typ 750 - 38,5 % i mąki żytniej typ 720 – 7%) – dot. 1 partii „Chleb mieszany razowy”,
- użyciu w nazwie wyrobu „Chleb wiejski” określenia „wiejski” sugerującego prostą wiejską metodę produkcji dla pieczywa wytwarzanego przy użyciu polepszacza do pieczywa „Dynamil” zawierającego w składzie dodatki do żywności,
- braku podkreślenia obecnych w składzie wyrobu alergenów (mąki pszennej, mąki żytniej) za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników – dot. 2 partii („Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”) ,
- wymienieniu w wykazie składników jedynie nazwy fantazyjnej składnika złożonego tj. „Dynamil”, będącego w rzeczywistości polepszaczem do pieczywa pszenno-żytniego, bez podania składników w nim występujących, tj. stabilizator: węglan wapnia, emulgator: E472a, środki do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, L-cysteina – dot. 2 partii („Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”),
- zastosowaniu niewłaściwego określenia poprzedzającego wykaz składników (było „skład”, winno być: „składniki”) – dot. 2 partii („Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”),
- braku podania daty minimalnej trwałości i numeru partii produkcyjnej w oznakowaniu produktów – dot. 2 partii („Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”),
- oznakowaniu wyrobu w sposób niezapewniający wyraźnej czytelności, tj. z użyciem znaków o rozmiarze czcionki poniżej 1,2 mm – dot. 2 partii („Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”),
- podaniu niepełnych danych identyfikacyjnych producenta (nie podano pełnych imion przedsiębiorców jedynie pierwsze litery) – dot. 2 partii („Chleb baltonowski”, „Chleb wiejski”).

Ponadto w ramach kontroli przeprowadzono badania mikrobiologiczne 8 próbek pieczywa (deklarowanych przez producentów jako wytworzone na naturalnym zakwasie) w kierunku obecności bakterii fermentacji mlekowej. W wyniku badań laboratoryjnych pieczywa, wytwarzanego przez 7 producentów, niezgodności z deklaracją producenta stwierdzono w jednej partii 216 kg pieczywa pn. „Chleb zwykły” a’ 600 g (badania laboratoryjne nie potwierdziły obecności w wyrobie bakterii kwasu mlekowego).

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 5 partii wyrobów garmażeryjnych typu pizza reprezentujących ogółem 1.198,86 kg, w tym:
- 2 partie mrożonych wyrobów kulinarnych typu pizza w opakowaniach jednostkowych, w ilości 1167,36 kg,
- 3 partie wyrobów garmażeryjnych typu pizza bez opakowania (luzem) w ilości 31,50 kg.
Nieprawidłowości w oznakowaniu nie stwierdzono.

Badaniom laboratoryjnym poddano 2 partie mrożonych wyrobów kulinarnych typu pizza o łącznej masie 1167,36 kg, w zakresie oznaczenie zawartości składników stałych (tzw. QUID) oraz oznaczenia tłuszczów obcych w serze zastosowanym do produkcji. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie stwierdzono niezgodności.

W związku z ustaleniami kontroli prawidłowości oznakowania oraz wynikami badań laboratoryjnych:

I. Wszczęto 3 postępowania administracyjne w stosunku do 3 producentów:
- w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość wprowadzanego do obrotu pieczywa, z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
- w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zafałszowanie wprowadzanego do obrotu pieczywa, z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

II. Wydano w stosunku 3 producentów zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do zmiany oznakowania lub wprowadzenia zmian w technologii produkcji pieczywa.

III. Wymierzono kary grzywny w postaci mandatów karnych w łącznej kwocie 1500 złotych, pięciu producentom pieczywa, za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia organowi Inspekcji prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.